Informácie pre rodičov

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Školský rok 2024 - 2025 sa začína 2.9.2024.
Zoznamy detí rozdelených do jednotlivých tried budú zverejnené na oknách MŠ pri vchodových dverách od 30.08.2024.


Dňa 4.9.2024 sa uskutoční celoškolské ZRŠ o 15.45. hod. v zelenej triede.

Program:

1. Informácie o stravovaní detí
2. Informácie na školský rok 2024-25
3. Informácie o platbách
4. Predstavenie a voľba nových členov Rady školy,  schválenie poplatkov
5. Rôzne

Po skončení celoškolského ZRŠ budú ešte triedne schôdzky v jednotlivých triedach.

Zápis detí do MŠ 2024

sa uskutoční dňa 3. 5. 2024 od 9.00 hod. do 12.00 hod. a 
 od 13,00 hod. do 16,30 hod.
  v kancelárii riaditeľky MŠ.


Usmernenie k zápisu detí do materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Banská Bystrica na školský rok 2024/2025.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

 Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť:

  1. vyplnením elektronického formulára, ktorý je zverejnený  na stránke mesta,
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NHdNohJQtEajta2TfKVMbB9mr5q8egpHhd_dXPV8AgZUNkwzOUtWR0VCM1JLMUpGRDk1TzdET1ZCUS4u&lang=sk

  2. osobne v materskej škole

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je zverejnená na webovej stránke mesta Banská Bystrica. 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

S účinnosťou od 01.09.2021 je  absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2024.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 Upozornenie:
V prípade žiadosti vyplnenej prostredníctvom elektronického formulára bude zákonný zástupca povinný prísť v deň zápisu do materskej školy žiadosť o prijatie dieťaťa osobne podpísať, doložiť aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a k nahliadnutiu predložiť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Deň otvorených dverí sa v našej MŠ uskutoční dňa 24.4.2024 v čase od 9.45 - do 11.15 hod. v bielej triede.

 


 

 

 

Kritériá prijatia dieťaťa do materskej školy.

Podľa §59 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. sú do MŠ prednostne prijímané :

  1. deti 5 - 6 ročné, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  2. deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
  3. 4-ročné deti,
  4. 3-ročné deti,
  5. súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje danú MŠ.